Inštitút pre kvalitu v stavebníctve
Institute for Quality in Construction
O inštitúte

Inštitút pre kvalitu v stavebníctve vznikol ako reakcia na trend v stavebníctve. Je ním nepremyslené a nerozvážne
minimalizovanie nákladov, a to za každú cenu. Takzvané optimalizácie nákladov sa uplatňujú nielen v realizačnej fáze, ale
už v predprojektovej a projektovej fáze. Výsledkom je vznik rizík ešte pred výstavbou. Tieto sa zvyčajne prejavia už počas
realizácie stavby a samozrejme sa riešia operatívne, spravidla nesystémovo a zväčša najlacnejšie. To všetko vedie
nezriedka k nevhodným materiálovým skladbám, chybnému vyhotoveniu konštrukcií alebo ich podrobností a chybám ba až
poruchám stavieb. V lepšom prípade len obmedzujú komfort bývania alebo užívania stavby alebo funkčné parametre
konštrukcie. V horšom prípade znemožňujú prevádzku stavby s ohľadom na 7 základných požiadaviek na stavby.
Inštitút pre kvalitu v stavebníctve si vzal za svoje čeliť tejto situácii a bojovať za jej zvrátenie. Cieľom inštitútu je osobne sa
zasadiť za zvyšovanie kvality v stavebníctve

- propagovaním a zvyšovaním povedomia o kvalitatívnych požiadavkách na stavby,
- podporovaním vzdelávacích, spoločenských a osvetových aktivít v oblasti stavebníctva, a
- technickou pomocou a poradenstvom.

_________________________________________________________

About the institute

The Institute for Quality in Construction has been founded as a reaction on situation and set trend in construction.
Under that trend we mean toughtless cuts of costs. So called optimization of expenses are applied not only in the phase of
execution but alsou in pre-design and designign phase. That gives an origin to the risks even before the execution. That
risks usually emerge during the execution phase and, of course, they are being treated or solved in operational way,
generally unsystematically and in the cheapest possible way at the most cases.  These all lead to improper material
solutions, wrong execution of either structures or their parts, and faults of the whole works. In a better case, they just
reduce comfort of living or usage of the work as well as performances of the structure. In worse case,  they disable
running the work with respect to 7 Essential requirements on the works. 
Therefore, the Institute for Quality in Construction has made a resolution to face this situation and to do its best in fight
for quality in construction. The main aim of the Institute and all its co-founders is to put all personal effort to promote the
Quality in construction by

- promoting and raising awareness of qualitative requirements on structures,
- supporting the educational and social awareness-raising events in construction sector, and by
- technical guidance and consultations.
www.institutkvality.sk, © 2015          info@institutkvality.sk